logo
Glemt brukernummer eller passord

Disiplinær- og appellutvalgene

Foreningens organ for behandling av disiplinærsaker mot medlemmene er hhv Disiplinær- og Appellutvalget. Appellutvalget er ankeinstans for avgjørelser fattet av Disiplinærutvalget.

Disiplinærutvalget

Disiplinærutvalgets oppgave er å behandle og gi uttalelser i klagesaker fra kunder, medlemmer og andre parter, vedrørende yrkesutøvelsen og praktisering av foreningens vedtekter, etiketteregler og øvrig regelverk. Utvalget kan også fatte vedtak om irettesettelse eller eksklusjon. Vedtak om eksklusjon krever enstemmighet.

For å få saker behandlet i Disiplinærutvalget ilegges et behandlingsgebyr fastsatt til 1 x rettsgebyret (R). Gebyret refunderes hvis klager får medhold.

Før uttalelse gis eller vedtak fattes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg.

Avgjørelser fattet av Disiplinærutvalget kan med en måneds frist innankes for Appellutvalget.

Disiplinærutvalget består av leder med personlig vararepresentant, to medlemmer og ett varamedlem som alle velges av generalforsamlingen. Som leder og dennes vararepresentant velges personer som ikke er medlem av foreningen.


 Utvalget har følgende medlemmer:
 

Leder

 • Ingebjørg Harto, NHO, Oslo

Øvrige medlemmer

 • Anne Kari Iversen, Økonomiservice AS, Lakselv
 • Håkon Beltestad, Aktiva Økonomiservice AS, Stord

Varamedlemmer

 • Rune Stavnenes, jurist, Bergen (for leder)
 • Terje Andersen, Økonomihuset Fauske AS, Fauske
 

Appellutvalget

Appellutvalgets oppgave er å behandle anker på avgjørelser som er fattet av Disiplinærutvalget. Vedtak i Appellutvalget er endelige og kan ikke ankes.

Utvalget består av en leder, med personlig vararepresentant, fire medlemmer og ett varamedlem. Alle velges av generalforsamlingen. Leder og dennes vararepresentant velges blant personer som ikke er medlem av foreningen.

Appellutvalget består av følgende medlemmer:

Leder

 • Torild M. Brende, Oslo Tingrett, Oslo

Øvrige medlemmer

 • Stig Vestnes, Fokus Regnskap AS, Fosnavåg
 • Inger Therese Ludvigsen, Accountor AS, Trondheim
 • Kari-Anne Borch, Økonomisenteret AS, Spikkestad
 • Rolf Arne Jakobsen, Jakobsen Regnskap ARF, Stavanger

Vararepresentant for leder

 • Trond Erik Andersen, Simonsen Advokatfirma DA, Oslo

Varamedlemmer

 • Karin M. Zerener, Oslo 

 Sekretær

 • Heidi Sulusnes, NARF
Opprettet:  20.06.03
Endret:  23.09.13

NARF © 2015 | Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@narf.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring