logo
Glemt brukernummer eller passord

Regjeringen har lansert SMB-strategi

Nærings- og handelsminister Trond Giske la 26. mars frem regjeringens strategi: Små bedrifter – store verdier. Her lanseres 64 konkrete tiltak og målsettinger med hensikt å bedre hverdagen for små og mellomstore bedrifter.

Målet med strategien er at bedriftene skal bruke minst mulig tid på administrative oppgaver som er pålagt dem i lover og forskrifter og mest mulig tid på å drive og utvikle virksomheten. Et hovedelement er kutt i norsk næringslivs administrative kostnader. Målet er å redusere kostnadene med 10 milliarder kroner innen utgangen av 2015. 

Blant konkrete og fremtidige tiltak som blir nevnt under kapittelet om Næringsrettet forenkling er:

 • Oppfølging av kartleggingsprosjektet som identifiserte informasjonskrav i lover og forskrifter rettet mot næringslivet. Prosjektet ga informasjon om næringslivets ressursbruk ved å oppfylle myndighetspålagte krav og hvilket potensial det er for regelverksforenklinger.
 • Etablering av et eget sekretariat for å styrke departementenes arbeid med forenkling. Nettstedet www.enklereregler.no ble lansert i oktober 2011, med formål å få innspill til forenklingsarbeidet. 
 • Utvikling av bedre systemer for å lage nytt regelverk; erfaringer viser at prosessene i utformingen kan forbedres. Det gjelder blant annet med sikte på at regelverket skal være enkelt og tilpasset alle deler av næringslivet, også SMB.
 • Innføring av forenklede regler for elektronisk signering av meldinger til Enhets- og Foretaksregisteret. Forenklingen innebærer at færre må signere, eller bedriften kan velge å delegere signering til for eksempel regnskapsfører.
 • Prioritere å følge opp med ytterligere forenklinger i aksjelovgivningen, med grunnlag i tidligere utredning. Det tas sikte på å bli fremmet en lovproposisjon. Blant aktuelle forslag nevnes muligheter for å stifte aksjeselskap elektronisk, gjøre det enklere å dele ut utbytte fra et selskap og gjennomgå de organisatoriske kravene med sikte på mer fleksibilitet og mindre formalia. 
 • Endringer i bokføringsreglene. Målet er å fremlegge lovforslag i første halvår 2012. Endringene vil bygge på evalueringen fra 2008/2009.
 • Styrking av Altinn, bl.a. ved å gjennomgå organiseringen av og å utarbeide en ny strategi for Altinn.
 • Videreutvikling av flere elektroniske tjenester i Altinn. 
 • Styrking av den elektroniske dialogen mellom næringslivet og offentlige myndigheter. Dette gjelder tiltak som forenkler arbeidsgivernes rapportering vedrørende ansettelser, lønn og trekkpliktige ytelser. Det vises til EDAG-prosjektet. 
 • Utarbeidelse av en veileder om de sosiale rettighetene og ordningene som næringsdrivende kan velge, blant annet med hva de ulike alternativene koster og dekker.
 • Fortsatt ha aktiv kontakt med næringsorganisasjonene for å være kjent med de utfordringene som gründere og SMB møter i hverdagen. Det er også etablert et gründerråd satt sammen av personer som har startet egen bedrift. Rådet skal foreslå tiltak og arbeidet skal være ferdig i løpet av våren 2012.

I tillegg til det som handler om næringsrettet forenkling og SMB, vies det i strategidokumentet også egne kapitler til forhold rundt etablering og finansiering, innovasjon og FoU, kompetanse, internasjonalisering, eierskifte, offentlige anskaffelser og industrielle rettigheter. 

Last ned strategidokumentet her.

NARF skal møte politisk ledelse i Næringsdepartementet etter påske for å diskutere Altinn og fremtidig samarbeid i forbindelse med SMB-strategien.

Vedlegg:

Pressemelding NHD, 26. mars 2012

Opprettet:  27.03.12
Endret:  27.03.12

NARF © 2015 | Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@narf.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring