logo
Glemt brukernummer eller passord

Kravet om revisorbekreftet åpningsbalanse videreføres

Det er gledelig at kapitalkravet for de minste ASene reduseres til kr 30 000 fra neste år. Selv om intensjonene var å redusere kapitalkravet og revisors lovpålagte bekreftelse, klarer departementet ikke å oppfylle alt.

Aksjelovens § 2-18 og kravet om revisorbekreftet kapitalinnskudd endres fra 1.1.2012 ved at finansinstitusjoner også kan bekrefte det samme. Den lovpålagte bekreftelsen som er forbeholdt revisor i aksjeloven § 2-8 beholdes imidlertid. Fortsatt må m. a. o. de minste ASene få revisor til å bekrefte åpningsbalansen.

Justisdepartementet opplyser på telefon til NARF at kravet om revisorbekreftet åpningsbalanse først skal vurderes i forbindelse med de andre forenklingsforslagene som er fremmet i advokat Knudsens utredning ”Forenkling og modernisering av aksjeloven” som ble avgitt i januar 2011.

NARFs vurderinger og innspill:

I NARFs brev til Justiskomiteen av 23.9.2011 foreslo vi følgende endringer i aksjeloven § 2-8 annet ledd:

”Åpningsbalansen skal settes opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Består åpningsbalansen av annet enn kontantinnskudd skal en registrert eller statsautorisert revisor avgi erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med disse reglene. Åpningsbalansen skal tidligst være datert fire uker før stiftelsen, jf § 2-9. Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om kravet til åpningsbalanse. I forskriften kan det gjøres unntak fra reglene i første til tredje punktum.”

NARF fortsetter arbeidet med forenklinger og vil jobbe aktivt for å få opphevet ovennevnte krav om revisorbekreftelse.

Opprettet:  20.12.11
Endret:  20.12.11

NARF © 2015 | Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@narf.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring